Od ucznia do profesjonalnego mechanika

Projekt współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie – 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.