Historia Szkoły

Historia szkoły

W czerwcu 1947 r. w Grajewie rozwieszono ogłoszenie zachęcające młodzież do wstąpienia do powstającej Publicznej Średniej Szkoły Zawodowej z trzyletnim okresem nauki. Pierwszym dyrektorem zostaje ob. Kiełczewska – jej inicjatorka i założycielka. Dnia 3 września 1947 roku odbyło się uroczyste otwarcie roku szkolnego poprzedzone uczestnictwem we Mszy św. Po nabożeństwie przemawiał wizytator z kuratorium ob. Steć. W dniu 15 września szkoła liczy 132 uczniów. Utworzono pięć klas, w tym jedną klasę wstępną i jedną klasę pierwszą. Szkoła obejmowała trzy specjalności: ślusarz, krawiec, elektryk.

15 15

Pierwsza wizytacja odbyła się 20. września, której dokonał wizytator ob. Steć. Dyrekcja i sale teorii mieszczą się w budynku Szkoły Podstawowej nr 2, skąd po dwóch tygodniach nauki przeniesiono ją do budynku szkoły ogólnokształcącej. 5 października 1947 roku szkoła otrzymuje lokal po stacji traktorowej na warsztat ślusarski, który po adoptacji staje się od stycznia 1948 roku pierwszym własnym warsztatem. Część uczniów z wydziału ślusarskiego oraz całkowicie krawieckiego i elektrycznego odbywa praktyczną naukę zawodu u rzemieślników mających prywatne zakłady a bardzo często u własnych rodziców. Pierwszym kierownikiem warsztatów szkolnych zostaje Andrzej Jurewicz.

Drugiej wizytacji w życiu szkoły dokonuje wizytator Buckiewicz, który stwierdza, że młodzież doskonale opanowała tajemnice zawodu, lecz teoria idzie im z trudem. W marcu 1948 roku wystąpiono z wnioskiem do Ministerstwa Obrony Narodowej o przydzielenie opuszczonych koszar na cele szkolne.

Gazeta „Głos ludu” w samych superlatywach opisała poziom wystawy grajewskiej Szkoły Zawodowej. Pierwszy rok nauki w nowej szkole zakończono 26 czerwca bez problemów. Tymczasem w Szczuczynie w miesiącu sierpniu werbuje się młodzież do szkoły na podstawie ogłoszeń.

W dniu 1 września 1948 roku powołano do życia w niełatwych warunkach Publiczną Średnią Szkołę Zawodową w Szczuczynie. Założycielem jest ob. Lewkowicz. Część teoretyczna mieści się w budynku przy ul. Szczuki 1, razem z istniejącym tam od roku 1946 Liceum Ogólnokształcącym. W następnym roku szkolnym teorię przeniesiono do budynku przy ul. Kilińskiego 41. Warsztaty szkolne zlokalizowano w budynku przy ul. Kilińskiego. Szkoła posiada dwa ciągi specjalistyczne: Wydział metalowy o specjalności ślusarz ogólny i Wydział administracyjno – handlowy. Internat szkoły jest wspólny z internatem LO i mieści się w budynku przy Placu 1000-lecia PRL, gdzie w późniejszym czasie zorganizuje się Szkołę Podstawową nr 2, a następnie Technikum Ekonomiczne

Akty założenia naszej szkoły: Decyzje:

Tworzy się z dniem 1 września 1980 roku zbiorczy zakład szkolny o nazwie Zespół Szkół Zawodowych w Szczuczynie. Otwiera się z dniem 1 września 1980 roku Liceum Zawodowe w Szczuczynie w zawodzie mechanik kierowca pojazdów drogowych

Tworzy się z dniem 1 września 1988 roku Technikum Mechaniczne wchodzące w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. plut. Józefa Kropiwnickiego w Szczuczynie w zawodzie technik mechanik o specjalności naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych na podbudowie programowej szkoły podstawowej.

Tworzy się z dniem 1991 roku Technikum Mechaniczne (po zawodówce- tzw. Tz) wchodzące w skład Zespołu Szkół Zawodowych w Szczuczynie o specjalności budowa maszyn. Zakłada się z dniem 1 września 1997 roku Liceum Ogólnokształcące w Szczuczynie. Szkoła kształci w cyklu 4-letnim na podbudowie szkoły podstawowej. Liceum wchodzi w skład Zespołu Szkół Zawodowych w Szczuczynie.

W 2003 roku Zespół Szkół Zawodowych zmienia nazwę na Zespół Szkół.

Tworzy się z dniem 1 września 2004 roku Technikum Zaoczne, kształcące w zawodzie technik mechanik, w  4-letnim cyklu zaocznym. W 2004 roku powstaje również:

  1. Technikum Mechaniczne trzyletnie, kształcące na podbudowie ZSZ w systemie dziennym,
  2. Szkoła Policealna, kształcąca w 2-letnim cyklu zaocznym, na podbudowie LO i Liceum Technicznego,
  3. Liceum Ogólnokształcące, kształcące w  3-letnim cyklu zaocznym.

Od 1 września 2009 roku szkoła przyjmuje nazwę Zespół Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie.