Deklaracja dostępności

Zespół Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://zsszczuczyn.pl

Dane podmiotu:

Nazwa podmiotu: Zespół Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie

Nazwa strony internetowej: strona internetowa Zespołu Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie

Adres strony internetowej: https://zsszczuczyn.pl

Data publikacji strony internetowej: 24.01.2022 r.          

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 09.02.2023 r.

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

–  część plików nie posiada audiodeskrypcji lub warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach,

– niektóre dokumenty i pliki załączone zostały po otrzymaniu ich od innych instytucji na zasadach przyjętych w tych instytucjach,

– ich struktura nie daje możliwości ingerencji w treść.

Opcje dostępności strony internetowej Zespołu Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie:

          Zwiększenie rozmiaru tekstu

          Zmniejszenie rozmiaru tekstu

          Skala szarości

          Wysoki kontrast

          Negatywny kontrast

          Podkreślenie odnośników

          Czytelniejszy tekst


Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 01.01.2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny.

Skróty klawiaturowe:

Firefox, Chrome, Internet Explorer:
[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

Opera:
[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
[-] aby pomniejszyć widok

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: zswszczuczynie@op.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 86 272-50-12. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub innego ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

Adres: ul. Szczuki 1, 19- 230 Szczuczyn

  1. Do budynku prowadzą 2 główne wejścia od ulicy Szczuki. Do każdego z wejść prowadzą schody.
  2. Z parteru na pierwsze piętro prowadzą schody z poręczą. W budynku nie ma windy oraz platformy przy schodowej. Budynek nie jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych – toalety oraz pomieszczenia znajdujące się na parterze i piętrze budynku szkoły nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  3. W budynku nie ma innych pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych itp.
  4. W budynku nie ma oznaczeń w Alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
  5. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
  6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  7. W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się ( Dz. U. Nr 209 poz. 1243) osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mogą kontaktować się z Zespołem Szkół w Szczuczynie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zswszczuczynie@op.pl .

Brak tłumacza języka migowego oraz online w Zespole Szkół w Szczuczynie.

Aplikacje mobilne:

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.