Wtorek, 30 listopada 2021
Imieniny: Andrzeja, Justyny

licznik odwiedzin: 2457456

Zapytanie ofertowe

Rok 2021

 Zakup i sukcesywną dostawę opału (ekogroszku) na rok 2021 dla Zespołu Szkół  w Szczuczynie – zapytanie ofertowe  

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na opał Rok 2019

 Zakup i sukcesywną dostawę opału (ekogroszku) na rok 2019 dla Zespołu Szkół  w Szczuczynie – zapytanie ofertowe 

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na opał

 Zapytanie o cenę 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


 


2_2018

3_2018 

4_2018 

 1_2018 


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2018
z dnia 10 stycznia 2018 r.
na

„Zakup i sukcesywną dostawę opału (ekogroszku) na sezon grzewczy 2018
dla Zespołu Szkół im. Marsz. J. Piłsudskiego w Szczuczynie”

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Powiat Grajewski z siedzibą ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo, NIP: 719-156-82-28, REGON: 450669708
reprezentowany przez Annę Jagusz – Dyrektora Zespołu Szkół im. Marsz. J. Piłsudskiego w Szczuczynie przy
ul. Szczuki 1, 19-230 Szczuczyn, zwanym dalej Zamawiającym 

ODBIORCA:

Zespół Szkół im. Marsz. J. Piłsudskiego w Szczuczynie ul. Szczuki 1, 19-230 Szczuczyn
tel. 86 272-50-12, fax. 86 273-52-86
adres poczty elektronicznej: dyrszczuczyn@op.pl
adres strony internetowej: www.zsszczuczyn.pl

czas pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 7°°- 15 °°.

II. Tryb udzielenia zamówienia:

na podstawie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) oraz art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 poz. 2077 z późn. zm.) postępowanie o udzielenie zamówienia będzie prowadzone w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. 

III. Nazwa i rodzaj zamówienia

zapytanie ofertowe o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro na zakup węgla (Ekogroszku) w ilości 125 ton wraz z sukcesywną dostawą do kotłowni Zespołu Szkół im. Marsz. J. Piłsudskiego w Szczuczynie przy
ul. Szczuki 1, 19-230 Szczuczyn w sezonie zimowym 2017roku.
 

IV. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa opału (ekogroszku) na sezon grzewczy 2018 dla Zespołu Szkół im. Marsz. J. Piłsudskiego w Szczuczynie.

 

Zamówienie obejmuje dostawę:

a)    płukanego węgla Ekogroszku w ilości 125 ton,

b)    typ 31.2,

c)     klasa 26/050/06 o granulacji ziarna 5-25mm,

d)    wartości opałowej nie mniejszej jak 27000 kJ/kg,

e)     maksymalnej wilgotności do 10%.

f)     Maksymalna zawartość miału nie może przekraczać 10%, siarki 0,6% i popiołu 10%.

g)     Warunkiem bezwzględnym jest brak zanieczyszczeń stałych.

h)    Opał winien spełniać normę PN-82/G/97001/3.

i)      Wykonawca dostarczać będzie ekogroszek własnym środkiem transportu zobowiązany jest go rozładować na własny koszt.

j)      Jednorazowe zlecenie dostawy będzie wynosiło od 20 do 30 ton.

k)    Podana ilość towaru jest ilością szacunkową. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości i zamówienia mniejszej lub większej ilości towaru (w zależności od potrzeb Zamawiającego).

l)      Dostawy opału odbywać się będą sukcesywnie, w ilościach zgłaszanych telefonicznie lub pisemnie przez Zespół Szkół w Szczuczynie w terminie do 5 dni od chwili zgłoszenia w godz. od 8.00 do 14.00.

m)  Opał dostarczany będzie na teren składu opału u Zamawiającego.

n)    Do każdej dostawy wymagane jest załączenie certyfikatu jakości dostarczonego towaru wydanego przez producenta /zakład wydobywczy.

o)    Odbiór dostaw Ekogroszku będzie następował na podstawie pokwitowania odbioru potwierdzonego podpisem Zamawiającego.

p)    Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie przedmiotu zamówienia lub jego części podwykonawcom, to w ofercie musi wskazać części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

q)    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

r)      Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających.

s)     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

V. Wykonawca dodatkowo powinien spełniać następujące kryteria:

1.     Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności.

2.     Dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.

3.     Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

VI. Termin realizacji zamówienia:

sukcesywnie, w miarę potrzeb, od dnia podpisania umowy do dnia 01 grudnia 2018 r.

VII. Sposób przygotowania oferty:

1.                             Oferta powinna być:

a)    sporządzona w języku polskim,

b)    w formie pisemnej,

c)     opatrzona pieczątką firmową,

d)    posiadać datę sporządzenia

e)     zawierać adres lub siedzibę oferenta, nr telefonu, nr NIP,

f)     spakowana w jednej zamkniętej kopercie i złożona w siedzibie Zespołu Szkół im. Marsz. J. Piłsudskiego w Szczuczynie ul. Szczuki 1, 19-230 Szczuczyn,

g)     wypełniony i podpisany przez Wykonawcę (osoby upoważnione) wg wzoru formularza ofertowego załączonego do niniejszego Zapytania ofertowego (załącznik Nr 1), kosztorys (po wyborze oferty).

2.       Na kopercie należy umieścić:

a)    nazwę i adres Zamawiającego,

b)    nazwę i adres Wykonawcy,

c)     napis: „Oferta na dostawę Ekogroszku do Zespołu Szkół im. Marsz. J. Piłsudskiego w Szczuczynie przy ul. Szczuki 1, 19-230 Szczuczyn”. 

3.       Dokumenty, o którym mowa w pkt. 2 muszą być dostarczone przed podpisaniem umowy. 

VIII.  Termin złożenia oferty: 

Oferty należy złożyć do dnia 24 stycznia 2018 r. do godz. 14°°.

IX.        Miejsce i termin otwarcia ofert:

1.     Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zespołu Szkół im. Marsz. J. Piłsudskiego w Szczuczynie ul. Szczuki 1, 19-230 Szczuczyn, w dniu 24.01.2018 r. o godz. 14.15 w pokoju nr 24 (wejście od sekretariatu).

2.     Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3.     Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

4.     W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

5.     Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.zsszczuczyn.pl 

X.           Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Anna Jagusz - Dyrektor

    tel. 600-284-943, 86 272-50-12, adres poczty elektronicznej: dyrszczuczyn@op.pl 

XI. Kryterium wyboru oferty - cena -100%.

     Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.

XII. Opis sposobu obliczania ceny

1.       Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto
za wykonanie przedmiotu zamówienia w całości oraz cenę ofertową brutto za 1 tonę przedmiotu zamówienia.

2.       Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

3.       Cena podana w ofercie powinna być ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną i zawierać wszystkie podatki oraz inne koszty (załadunek, transport, ważenie, rozładunek opału).

4.       Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

XIII. Informacje o formalnościach

1.       Zamawiający po otwarciu ofert zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do Oferentów o dodatkowe wyjaśnienia w przedmiocie złożonych ofert.

2.       W ciągu 3 dni roboczych po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający skontaktuje się tylko z wybranym Wykonawcą.

3.       Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
o wyborze Wykonawcy w ciągu 7 dni.

4.       Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

5.       Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone
w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. protest, odwołanie, skarga.

6.       Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zespołu Szkół im. Marsz. J. Piłsudskiego w Szczuczynie przy
ul. Szczuki 1, 19-230 Szczuczyn. Nie mają tu zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

7.       Zapłata należności następować będzie w terminie 21 dni, od daty dostarczenia faktury do Zespołu Szkół im. Marsz. J. Piłsudskiego w Szczuczynie ul. Szczuki 1, 19-230 Szczuczyn, przelewem na konto Wykonawcy. 

XIV. Unieważnienie postępowania

Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienie, jeżeli:

1.       Nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

2.       Cena oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

3.       Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie Zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

 

Załączniki:

1.      Formularz ofertowo-cenowy.

2.      Projekt umowy.

  


1przetarg2017

2przetarg2017

3przetarg2017

4przetarg2017

5przetarg2017
zzz1

zzz2

zzz3
Zespół Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie
                   19-230 Szczuczyn; ul. Szczuki 1
                  tel.: 86 272 5012   fax.: 86 273 5286
            NIP: 719-10-10-130, REGON: 000181562
                         www.zsszczuczyn.pl

Szczuczyn, dnia 30 stycznia 2015 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym Nr 1/2015 z dnia 19.01.2015 r.. na wykonanie zadania:
 „Zakup i sukcesywna dostawa opału (ekogroszku) na sezon grzewczy 2015 
dla Zespołu Szkół im. Marsz. J. Piłsudskiego w Szczuczynie”
dnia 30 stycznia 2015 r. wybrana została oferta złożona przez:
P.H.U. Kazimierz Florczyk, ul. Polna 16, 18-500 Kolno
cena brutto za wykonania zamówienia w całości –  73 615,50 zł brutto.
cena za 1 tonę przedmiotu zamówienia – 490,77 zł brutto.

UZASADNIENIE

W związku z umieszczeniem zapytania na stronie www.zsszczuczyn.pl do zamawiającego wpłynęło 10 ofert, spełniające kryterium wyboru. Zamawiający wybrał ofertę, która została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o zastosowane kryteria wyboru tj. cena za przedmiot zamówienia.

Dziękujemy za udział w postępowaniu

            Dyrektor Zespołu Szkół
im. Marsz. J. Piłsudskiego w Szczuczynie
                 Anna JaguszSzczuczyn 24.07.2012 r.

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E

Zespół Szkół im. Marsz. J. Piłsudskiego w Szczuczynie ul. Szczuki 1, 19-230 Szczuczyn

ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania:

Częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwi aluminiowych w budynku szkoły.

Czynności wymiany polegają na dokonaniu pomiaru, demontażu starych okien, dobraniu i dostawie odpowiedniego okna, a następnie montażu z całkowitą obróbką.
…………………………………………………………………………………….
(na podstawie art. 4 pkt.8 ustawy – Prawo zamówień publicznych)

1. Sposób przygotowania propozycji cenowej:

  • w jednej zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego,
  • faxem na numer: 85 273-52-86,
  • e-mailem na adres: zsszczuczyn@op.pl

2. Na kopercie/faksie/e-mailu należy umieścić:

  • nazwę i adres Zamawiającego,
  • nazwę i adres Wykonawcy,
  • napis: „Propozycja cenowa na wykonanie zadania wymiana stolarki okiennej”

3. Opis przedmiotu zamówienia:

  • Wymiana drzwi dotyczy: demontażu 2 szt. drzwi drewnianych i montażu wraz z obróbką 2 szt. drzwi aluminiowych w salach lekcyjnych ( w sali nr 20 oraz nr 26).
  • Wymiana stolarki okiennej dotyczy: demontażu, montażu wraz z obróbką 12 szt. okien w budynku szkoły.

4. Termin realizacji zamówienia:  

od dnia podpisania umowy do dnia 27.08.2012 r.

5. Termin złożenia propozycji cenowej:

Oferty należy złożyć do dnia 01.08.2012 r. do godz. 14°°.

6. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Anna Jagusz - Dyrektor  tel. 600-284-943

7. Miejsce i termin otwarcia propozycji cenowej:

Otwarcie propozycji cenowych nastąpi w dniu 01.08.2012 r. o godz. 14.15 w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr 24 (wejście od sekretariatu).

8. Informacje dotyczące zawierania umowy:

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej propozycji cenowej Zamawiający wyśle do Wykonawcy zamówienie/zlecenie/umowę w sprawie zamówienia publicznego.

9. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy: brak

………………………………………………………………………………………………….

Dyrektor ZS w Szczuczynie
Anna JaguszRozeznanie rynku

Rozeznanie  rynku –zorganizowanie i przeprowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, zajęć pozalekcyjnych rozwijających kompetencje zawodowe, zajęć pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe, indywidualnych i grupowych zajęć z zakresu doradztwa edukacyjno- zawodowego, organizacja opieki psychologiczno-pedagogicznej  oraz opracowanie materiałów zgodnie z prowadzonymi zajęciami,
które zostaną udostępnione na platformie e-learningowej


 

Zespół Szkól w Szczuczynie
19-230 Szczuczyn, ul. Szczuki 1
tel: 086 272 50 12, fax: 086 273 52 86
e-mail: zswszczuczynie@op.pl