Poniedziałek, 11 grudnia 2017
Imieniny: Damazego, Waldemara

licznik odwiedzin: 1715124

Zapytanie ofertowe

1_2017

2_2017

3_20171przetarg2017

2przetarg2017

3przetarg2017

4przetarg2017

5przetarg2017
zzz1

zzz2

zzz3
Zespół Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie
                   19-230 Szczuczyn; ul. Szczuki 1
                  tel.: 86 272 5012   fax.: 86 273 5286
            NIP: 719-10-10-130, REGON: 000181562
                         www.zsszczuczyn.pl

Szczuczyn, dnia 30 stycznia 2015 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym Nr 1/2015 z dnia 19.01.2015 r.. na wykonanie zadania:
 „Zakup i sukcesywna dostawa opału (ekogroszku) na sezon grzewczy 2015 
dla Zespołu Szkół im. Marsz. J. Piłsudskiego w Szczuczynie”
dnia 30 stycznia 2015 r. wybrana została oferta złożona przez:
P.H.U. Kazimierz Florczyk, ul. Polna 16, 18-500 Kolno
cena brutto za wykonania zamówienia w całości –  73 615,50 zł brutto.
cena za 1 tonę przedmiotu zamówienia – 490,77 zł brutto.

UZASADNIENIE

W związku z umieszczeniem zapytania na stronie www.zsszczuczyn.pl do zamawiającego wpłynęło 10 ofert, spełniające kryterium wyboru. Zamawiający wybrał ofertę, która została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o zastosowane kryteria wyboru tj. cena za przedmiot zamówienia.

Dziękujemy za udział w postępowaniu

            Dyrektor Zespołu Szkół
im. Marsz. J. Piłsudskiego w Szczuczynie
                 Anna Jagusz
Szczuczyn 24.07.2012 r.

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E

Zespół Szkół im. Marsz. J. Piłsudskiego w Szczuczynie ul. Szczuki 1, 19-230 Szczuczyn

ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania:

Częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwi aluminiowych w budynku szkoły.

Czynności wymiany polegają na dokonaniu pomiaru, demontażu starych okien, dobraniu i dostawie odpowiedniego okna, a następnie montażu z całkowitą obróbką.
…………………………………………………………………………………….
(na podstawie art. 4 pkt.8 ustawy – Prawo zamówień publicznych)

1. Sposób przygotowania propozycji cenowej:

  • w jednej zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego,
  • faxem na numer: 85 273-52-86,
  • e-mailem na adres: zsszczuczyn@op.pl

2. Na kopercie/faksie/e-mailu należy umieścić:

  • nazwę i adres Zamawiającego,
  • nazwę i adres Wykonawcy,
  • napis: „Propozycja cenowa na wykonanie zadania wymiana stolarki okiennej”

3. Opis przedmiotu zamówienia:

  • Wymiana drzwi dotyczy: demontażu 2 szt. drzwi drewnianych i montażu wraz z obróbką 2 szt. drzwi aluminiowych w salach lekcyjnych ( w sali nr 20 oraz nr 26).
  • Wymiana stolarki okiennej dotyczy: demontażu, montażu wraz z obróbką 12 szt. okien w budynku szkoły.

4. Termin realizacji zamówienia:  

od dnia podpisania umowy do dnia 27.08.2012 r.

5. Termin złożenia propozycji cenowej:

Oferty należy złożyć do dnia 01.08.2012 r. do godz. 14°°.

6. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Anna Jagusz - Dyrektor  tel. 600-284-943

7. Miejsce i termin otwarcia propozycji cenowej:

Otwarcie propozycji cenowych nastąpi w dniu 01.08.2012 r. o godz. 14.15 w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr 24 (wejście od sekretariatu).

8. Informacje dotyczące zawierania umowy:

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej propozycji cenowej Zamawiający wyśle do Wykonawcy zamówienie/zlecenie/umowę w sprawie zamówienia publicznego.

9. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy: brak

………………………………………………………………………………………………….

Dyrektor ZS w Szczuczynie
Anna JaguszRozeznanie rynku

Rozeznanie  rynku –zorganizowanie i przeprowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, zajęć pozalekcyjnych rozwijających kompetencje zawodowe, zajęć pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe, indywidualnych i grupowych zajęć z zakresu doradztwa edukacyjno- zawodowego, organizacja opieki psychologiczno-pedagogicznej  oraz opracowanie materiałów zgodnie z prowadzonymi zajęciami,
które zostaną udostępnione na platformie e-learningowej


 

Zespół Szkól w Szczuczynie
19-230 Szczuczyn, ul. Szczuki 1
tel: 086 272 50 12, fax: 086 273 52 86
e-mail: zswszczuczynie@op.pl